I-House

✔ 지도 및 주소
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✔ 대중교통 이용안내
• 지하

2호선 이대역 3번 출구로 나와서 이화여자대학교 정문으로 5분 가량 걸어오세요

자세한 이용정보는 http://www.seoulmetro.co.kr/index.jsp를 참고하세요

                                                                                       
• 버스
 버스번호


6002

6011


방향


인천국제공항 → 신설동역

인천국제공항 → 월계역(인덕공대)


경로


청량리역 방향

성북/월계 방향


버스종류


공항리무진(일반)

공항리무진(일반)


배차간격


15분

25분


소요시간


45분

60분


요금


10,000원

10,000원


회사명


공항리무진

공항리무진

타는 위치

(인천공항)

5B, 12A (1층)

5B, 12A (1층)

 

자세한 정보는 인천국제공항 버스 안내와 서울 대중교통시스템 안내를 참고하세요

▶ 인천국제공항 버스안내 http://www.airport.kr/pa/ko/d/3/1/1/index.jsp

▶ 서울 대중교통시스템 안내 http://topis.seoul.go.kr

                                            http://topis.seoul.go.kr/english.jsp (←ENGLISH)
• 택시

인천국제공항에서 택시를 탈 경우 요금안내


▶ 일반택시요금: 40,000 ~ 50,000원

모범택시요금: 70,000 ~ 80,000원

소요시간: 80분

상기 내용은 평일을 기준으로 한 요금과 소요시간입니다. 고속도로 통행료가 추가될 수 있습니다

자세한 정보는 링크 hrrp://www.airport.kr/pa/ko/d/3/index.jsp를 참고하세요

      


• 지하철

2호선 이대역 3번 출구로 나와서 이화여자대학교 정문으로 5분 가량 걸어오세요

자세한 이용정보는 http://www.seoulmetro.co.kr/index.jsp를 참고하세요


  •